Javni poziv za zapošljavanje u sklopu: Zaželi-Programa zapošljavanja žena – faza III, UP.02.1.1.16.0067.

Javni poziv  za zapošljavanje u sklopu: Zaželi-Programa zapošljavanja žena – faza III,  UP.02.1.1.16.0067.

Uključivanje i zapošljavanje – faza III

Broj traženih radnica: 1

Na određeno: pružanje usluge  potpore i podrške u kućanstvu za  korisnike starije životne dobi i / ili nemoćnim osobama.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način rada: smjena – prijepodne

Naknade za prijevoz: bez  naknade

Smještaj: nema smještaja

Razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola  4 godine.

Natječaj vrijedi: od 15.11.2022

Natječaj vrijedi: do 22.11.2022

Uvjeti na radnom mjestu: Smjena – prijepodne

Opis poslova: Pružanje potpore u kućanstvu korisnicima, osobama starije životne dobi i / ili nemoćnim osobama.

Ciljane skupine:

Žene u nepovoljnom položaju na tržištu  rada, nezaposlene ili dugo nezaposlene.

 • Žene od 50 godina i više

Osobna iskaznica

 • Osobe s invaliditetom

Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

 • Žrtve trgovanja ljudima

uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

 • Žrtve obiteljskog nasilja

Uvjerenje/potvrda centra  za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

 • Azilantice

Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava za smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

 • Liječene ovisnice

Potvrda institucije/ udruge/ pravne osobe  da se liječila od ovisnosti o drogama

 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

Potvrda o otpuštanju

 • Pripadnice romske nacionalne manjine

Izjava osobe o pripadnosti  nacionalnoj manjini

 • Beskućnice

Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/ prenoćište odnosno o korištenju usluge  poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge  ili uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

 • Dodatne  ranjive skupine definirane od strane Korisnika

Potvrda/uvjerenje ili drugi jednako vrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo  da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Zamolba
 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o završenom obrazovanju( svjedodžba)
 • Podatak o duljini prijave  u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Ispis e- radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini ( po potrebi)
 • Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se prijava  koja sadržava sve podatke  i priloge navedene  u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava  formalne uvjete iz Javnog poziva  ne smatra se prijavljenim  kandidatkinjom  po pozivu.

Povjerenstvo  za provedbu postupka ovog javnog poziva pozivati će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete za razgovor( intervju).

O vremenu održavanja razgovora kandidatkinje će biti obaviještene telefonskim putem.

Kandidatkinja  koja ne pristupi razgovoru  smatrat  će se da  je povukla svoju prijavu.

O ishodu  izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete  podnositeljice prijava  biti će obaviještene  u zakonskom roku.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Udruge osoba s invaliditetom  Vuka Vukovar.

@Prijave se podnose  mailom: uosivuka@yahoo.com ili pozivom na broj: 032 618 310

U Vukovaru

15.11.2022

eu zajedno do fondova