Prava i povlastice


Povlastice koje se mogu ostvariti članstvom

Pravno savjetovalište
Članovi Udruge imaju pravo na pravne savjete i pomoć oko rješavanja pojedinih pravnih pitanja preko pravnog savjetovališta HSUIR-a. Savjetovalište ima za cilj omogućiti bržu primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom jer će se voditi evidencija o problemima koji su najurgentniji za rješavanje i pripremati prijedloge za promjene u sustavu.

Pravne savjete daje gospodin LEKO SOKOLAJ, dipl.iur. –izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada, svaki dan od 9,00 do 14,00 sati na broj telefona 01 48 12 383 ili 01 48 29 295.

T-com povlastica

Odlukom T-coma član udruge može ostvariti povlasticu od 50% posto na pretplatu i 20 kn besplatnog razgovora, ako telefonska linija glasi na njegovo ime. Povlastica se ostvaruje na jedan fiksni broj linije Halo start ili Super 60. Takva povlastica se ostvaruje zamolbom u koju se navode podaci o vlasništvu priključka i potvrdom o članstvu u udruzi, koje se zatim dostavljaju T- com centru

HRT povlastica

50% popusta na plaćanje mjesečne RTV pretplate Odlukom Upravnog odbora HRT-a ovu povlasticu ostvaruju osobe s odgovarajućom dijagnozom invaliditeta ( među kojima su i osobe oboljele od mišićne distrofije i srodna neuromuskularna oboljenja) i koji su članovi u pripadajućoj udruzi. Potrebno je popuniti obrazac (Liječnička svjedodžba ), koji se dobije u udruzi, a koji potom ovjerava izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite i udruga, a zatim se šalje u HRT, Odjel pretplate, Zagreb, Prisavlje 3, gdje se donosi odobrenje na popust.

Članske pogodnosti u HAK-u

Hrvatski auto-klub odobrio je članovima udruga OSI povlasticu kod učlanjenja u HAK. Time plaćaju umanjenu članarinu (40 kn) i sniženu cijenu knjižice “Auto turing pomoć u RH” (60 kn). Te pogodnosti ostvaruju osobe s invaliditetom od 40% i više koje same upravljaju vozilom, vlasnici vozila koji zbog invaliditeta ne mogu upravljati vozilom ili skrbnik osobe s invaliditetom koji vlastito vozilo koristi za zadovoljavanje potreba te osobe. Pogodnosti se ostvaruju preko udruge.

Boravišna pristojba

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi (NN broj 35/95, 42/95, 64/00, 42/05, 68/07 te 81/08) slijepe i gluhe osobe, kao i osobe s tjelesnim invaliditetom ne plaćaju boravišnu pristojbu kada borave izvan svog prebivališta (nije određen postotak invaliditeta). Potrebno je pokazati člansku iskaznicu ili rješenje o tjelesnom invaliditetu. Povlastice koje osobe s invaliditetom mogu ostvariti, a ne moraju biti članovi niti jedne udruge

Besplatna cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom

Pravo na besplatnu cestarinu za uporabu autocesta i objekata s naplatom ( most, tunel, vijadukt i sl. ) imaju pravo osobe s tjelesnim oštećenjem od najmanje 80% bez obzira na dijagnozu ili osobe sa 60% oštećenja donjih ekstremiteta. Pravo na besplatnu cestarinu može se ostvariti samo ako je osobni automobil označen naljepnicom i ako se u osobnom automobilu nalazi osoba kojoj je izdana potvrda.

Postupak za izdavanje naljepnice i potvrde/smart kartice započinje predajom pisanog zahtjeva Ministarstvu mora, turizma,prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, Zagreb, Prisavlje 14, uz dostavu dokaza o određenom postotku tjelesnog oštećenja, a detaljne informacije nalaze se na web stranici Ministarstva www.mmtpr.hr .
Na temelju rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (vidjeti prethodni odlomak za potrebnu dokumentaciju) te uz priloženu fotografiju i presliku osobne iskaznice, Hrvatske autoceste d.o.o. (Jadranska avenija 6, Lučko, tel: 6504777) izdaju potvrdu/smart karticu. Prilikom preuzimanja potvrde/smart kartice plaća se iznos od 20,00 kn.

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta

Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta (koja se plaća prilikom registracije osobnog automobila) ne plaćaju osobe s tjelesnim oštećenjem najmanje 80% bez obzira na dijagnozu ili 60% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta (Zakon o javnim cestama, NN broj 180/04, 138/06).

Da bi se povlastica ostvarila, osobni automobil treba biti u vlasništvu osobe s invaliditetom i treba biti propisano označen naljepnicom koju postavlja stanica za tehnički pregled vozila (naljepnica se plaća u iznosu od 17,00 kn), a na temelju rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Za ostvarenje ove povlastice potrebno je obratiti se u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, u Upravu cestovnog prometa, Prisavlje 14, Zagreb sa slijedećim:

  • pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine
  • preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno ako je zahtjev podnesen prije registracije – dokaz o vlasništvu osobnog automobila).
  • rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • administrativna pristojba (biljeg) u iznosu od 70,00 kn.

Znak pristupačnosti

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s invaliditetom čiji su donji ekstremiteti bitno oštećeni tako da onemogućavaju normalno kretanje. Oštećenje donjih ekstremiteta mora biti najmanje 70 %. Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su u tu svrhu posebno obilježena.

Znak pristupačnosti izdaje ured državne uprave u županiji nadležan za promet. Osoba s invaliditetom iz članka podnosi zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti nadležnom tijelu. Uz zahtjev se prilaže rješenje Hrvatskog zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja o postotku oštećenja donjih ekstremiteta na temelju liste tjelesnih oštećenja, te fotografija podnositelja zahtjeva 2×3 cm, 70 kuna biljeg i zahtjev koji se dobije u ured državne uprave u županiji nadležan za promet.

Povlastice Hrvatske željeznice

Povlastice u unutarnjem prometu osobama s invaliditetom i njihovim pratnjama.

Osobe s invaliditetom – Korisnici: donositelji objave za povlašteni prijevoz osoba s invaliditetom željeznicom i brodom. Opseg povlastice: četiri putovanja u odlasku i povratku na godinu po povlastici od 75% od redovite prijevozne cijene u 1. ili 2. razredu putničkog ili brzog vlaka.
Osnova povlastice: objava za povlašteni prijevoz željeznicom i brodom osobe s invaliditetom, koju pribavlja i ispostavlja ured državne uprave pojedine županije. Objava vrijedi 60 dana od dana ispostavljanja.

Pratitelji osoba s invaliditetom – Korisnici: donositelji objave za besplatni prijevoz pratitelja osobe s invaliditetom željeznicom i brodom Opseg povlastice: 100% od redovite prijevozne cijene u 1. ili 2. razredu putničkog i brzog vlaka.

Osnova povlastice: objava za besplatni prijevoz pratitelja invalidne osobe željeznicom i brodom, koju pribavlja i ispostavlja ured državne uprave pojedine županije. Objava vrijedi dotle dokle vrijedi objava osobe koju prati pratitelji Sve osobe moraju se javiti u Županijski ured socijalne skrbi gdje im se izdaje objava za putovanje Željeznicom sa popustom od 75 %.

eu zajedno do fondova