Statut udruge

 


Na temelju članka 13 Zakona o udrugama (NN broj 74/14), Skupština Udruge osoba s invaliditetom „Vuka“ Vukovar, održana  10. studenoga 2014., usvojila je sljedeći

S T A T U T

UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM „VUKA“ VUKOVAR

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, zboru i opozivu likvidatora udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, te Pravilnicima i ostalim dokumentima, koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Puni naziv udruge je:  Udruga osoba s invaliditetom „Vuka“ Vukovar  (u daljnjem tekstu Udruga).

Skraćeni naziv udruge je: UOSI Vuka

Engleski naziv udruge je:  Society of Persons with Disabilities Vuka.

Sjedište Udruge je: Vukovar.

           Udruga djeluje na području Vukovara i Vukovarsko – Srijemske Županije.

Članak 3.

Udruga ima svojstvo pravne osobe koju zastupa predsjednik.

Udrugu može predstavljati i zastupati, prema ovlaštenju predsjednika udruge dopredsjednik ili drugi članovi Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora mogu predstavljati Udrugu u granicama ovlasti koje im daje predsjednik Udruge.

Udruga je registrirana pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 4.

Udruga ima znak i pečat.

Znak Udruge čini  romb plave boje u kojem je u sredini bijeli međunarodni znak pristupačnosti a s lijeve strane piše UOSI a s desne Vuka.

Ujedno je ovaj znak i zaštitni znak na službenim aktima i iskaznicama članova Udruge.

Pečat Udruge je  okruglog oblika, promjera 30 mm u kojem je kružno otisnut naziv Udruga osoba s invaliditetom „Vuka“ * Vukovar* a u sredini je znak Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 5.

Udruga se u svom radu rukovodi svojom vizijom, misijom, vrijednostima i principima djelovanja.

Vizija

Društvo izjednačenih mogućnosti.

Misija

Udruga omogućava uvjete za dostojanstven i kvalitetan život te socijalnu uključenost, pružanjem socijalnih usluga i promicanjem prava djece i osoba sa invaliditetom.

Vrijednosti i principi djelovanja

• Sloboda izbora

• Samostalnost osoba

• Poštivanje različitosti

• Samosvijest osoba

• Osviještenost zajednice

• Informirani izbor

• Razvoj pojedinca i organizacije

Članak 6.

Udruga promiče zajedničke humanitarne, zdravstvene, obrazovne, kulturne, socijalne, informacijske, sportske, rekreacijske i druge interese i prava djece, njihovih roditelja, staratelja i osoba s invaliditetom.

Udruga aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi utemeljenog na ljudskim pravima za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, uz postupno uključivanje sustava u kojima će te osobe biti tretirane kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Članak 7.

Viziju i misiju Udruga ostvaruje obavljajući sljedeće djelatnosti:

– okupljanje osoba sa invaliditetom, članova njihovih obitelji i drugih zainteresiranih građana u cilju realizacije zadataka Udruge,

– evidentiranje osoba s invaliditetom, te praćenje i proučavanje njihovih problema i davanje inicijative za rješavanje istih u skladu s općim interesima društva u cjelini,

– zalaganje za unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne habilitacije, kao i zapošljavanja,

– praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom  i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava,

– pokretanje akcija za sprečavanje i uklanjanje arhitektonskih barijera,

– pomoć članovima u ostvarivanju rehabilitacije, nabavci ortopedskih i drugih pomagala, u rješavanju stambenih pitanja, uključivanje u socijalne usluge,

– organiziranje aktivnosti i socijalnih usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom,

– pružanje pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja,

– pružanje usluga prijevoza,

– pružanje usluga savjetovanja i pomaganja,

– pružanje i razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama, vezano uz participaciju udruga i pojedinaca u EU fondovima, menadžment neprofitnog sektora, te projektnog i strateškog planiranja,

– pružanje usluge pomoći i njege u kući,

– pružanje usluge stručne pomoći u kući (patronaža),

– pružanje usluge obiteljske medijacije,

– pružanje usluge boravka,

– pružanje usluge smještaja,

– pružanje usluge stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju,

– organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti,

– provedba aktivnosti i programa za zagovaranje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom kroz organiziranje aktivnosti, radionica, klubova i slično,

– izdavanje stručnog časopisa Udruge i drugih stručnih materijala koji obrađuju problematiku osoba s invaliditetom sukladno Zakonu,

– prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći članovima udruge,

– formiranje odbora roditelja, sekcija, komisija i radnih tijela za proučavanje ili izvršavanje određenih zadataka,

– suradnja sa nadležnim organima uprave, službama, ustanovama i drugim organizacijama,

– organiziranje društvenih i stručnih skupova i sudjelovanje na skupovima u organizaciji drugih organizacija,

– sudjelovanje u akcijama organizacija u koje je Udruga udružena.

– provedba aktivnosti i programa za zagovaranje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom krozorganiziranje aktivnosti, radionica, klubova i slično,

– izdavanje stručnog časopisa Udruge i drugih stručnih materijala koji obrađuju problematiku osoba s invaliditetom sukladno Zakonu,

– prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći članovima udruge,

– formiranje odbora roditelja, sekcija, komisija i radnih tijela za proučavanje ili izvršavanje određenih zadataka,

– suradnja sa nadležnim organima uprave, službama, ustanovama i drugim organizacijama,

– organiziranje društvenih i stručnih skupova i sudjelovanje na skupovima u organizaciji drugih organizacija,

– sudjelovanje u akcijama organizacija u koje je Udruga udružena

– stvaranje uvijeta i socijalnih usluga posebno osjetljivih skupina unutar invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, zaštita prava i interesa mladih, žena s invaliditetom, osoba starije životne dobi i starijih invalida rada.“

Članak 8.

Udruga svoju djelatnost obavlja u glavnom uredu (sjedištu Udruge) i po potrebi može osnovati poslovne jedinice.

Djelatnost iz članka 7. Statuta, udruga i njezina tijela izvršavaju, razrađuju i implementiraju sukladno programskoj orijentaciji za mandatno razdoblje, godišnjim akcijskim planovima i višegodišnjim Strateškim planom putem programa, projekata i drugim planskim dokumentnima ugovornih socijalnih usluga.

Članak 9.

Djelatnost iz članka 7. Statuta provodi se putem stručne službe Udruge.

Udruga osigurava potrebna financijska sredstva za rad stručne službe.

Članak 10.

Udruga se u svome radu u svrhu proširenja pozitivnog utjecaja na članove i korisnike svojih usluga, koristi modernim metodama strateškog i projektnog poslovanja.

Udruga provodi redovito strateško planiranje svake tri godine i godišnju izradu akcijskih planova sa svrhom usklađivanja svojih ciljeva i aktivnosti s potrebama korisnika i organizacije.

III. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 11.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te:

– pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

– putem sredstava javnog priopćavanja,

– izdavanjem časopisa pod nazivom “Bilten”,

– izdavanjem zbornika i kataloga s radovima članova Udruge,

– putem internetske stranice i društvenih mreža.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

Članstvo u Udruzi može biti:

a) redovno,

b) pridruženo i

c) počasno

a) Redovne članove čine:

– osobe s invaliditetom koje su se pri upisu u članstvo izjasnile da žele aktivno sudjelovati u radu Udruge kroz tijela upravljanja,

– za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost

b) Pridružene članove čine:

– osobe koje su se pri upisu u članstvo izjasnile da ne žele aktivno sudjelovati u radu Udruge kroz tijela upravljanja,

– predstavnici pravnih osoba koje stručno ili na neki drugi način žele sudjelovati u radu Udruge.

– osobe koja svojim stručnim ili humanitarnim radom daje doprinos unapređivanju kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

c) Počasni član može biti osoba koja je kroz svoje javno djelovanje doprinijela aktualizaciji problema osoba s invaliditetom. Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Udruge, na temelju prijedloga Upravnog odbora.

Članak 13.

Članom Udruge postaje se upisom u Evidenciju članova koju vodi stručna služba sukladno Zakonu o udrugama.

Članak 14.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice ustvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom za sve kategorije članstva.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi potvrđuje se plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Visinu članarine utvrđuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora za svaku tekuću godinu.

Iz posebno opravdanih razloga Upravni odbor može donijeti odluku o oslobađanju obveze plaćanja članarine za pojedinog člana Udruge. Odluka o oslobađanju članarine vrijedi samo za tekuću godinu.

Članak 16.

Prava redovnih članova su da neposredno ili preko svojih predstavnika:

– sudjeluju u radu Udruge,

– da biraju i budu birani u tijela i radna tijela Udruge,

– da sudjeluju u svim aktivnostima koje su predviđene Strateškim i Akcijskim planom Udruge,

– da traže pomoć i podršku u rješavanju svojih problema,

– imaju člansku iskaznicu Udruge.

Pridruženi članovi ostvaruju prava iz stavka 1., točke 3., 4. i 5. ovoga članka.

Članak 17.

Dužnosti članova su:

– da sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima i interesu izvršavaju odredbe ovoga Statuta, te drugih akata koje je Udruga usvojila ili im pristupila,

– da u svom neposrednom okružju promiču interese osoba s invaliditetom,

–  da svojim postupcima štite ljudska prava, poštuju privatnost i osobno dostojanstvo drugih osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,

– da izgrađuju međuljudske i partnerske odnose,

– uvažavaju i vrednuju volonterski rad i doprinos stručnjaka na unapređivanju kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,

– uvažavati timski rad, dogovaranje i toleranciju, nesebičnost i poštivanje uvjerenja drugih ljudi,

– da štite ugled i imovinu Udruge,

– da plaćaju članarinu za tekuću godinu.

Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– dragovoljnim istupom,

– ispisom iz članstva,

– smrću,

– neplaćanjem članarine dvije godine za redom,

– isključenjem.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili Etičkog kodeksa, ugrozi njene interese, prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njezinom članstvu ili ako do datuma utvrđenog ovim Statutom ne plati članarinu za tekuću godinu.

Danom prestanka članstva u Udruzi prestaju i sva prava i obveze članova, osim obveze plaćanja članarine za tekuću godinu.

Odluku o isključenju odnosi Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 19.

Članovi upravljaju Udrugom preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

Tijela Udruge jesu:

– Skupština

– Predsjednik

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

Mandat svih tijela traje 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Svakom članu tijela Udruge iz stavka dva mandat može prestati i prije roka iz stavka 3., ako nastupe okolnosti navedene u članku 18. ovog Statuta. U tome slučaju Upravni odbor imenuje drugu osobu iz redova članova Skupštine ili Upravnog odbora, a izbor se verificira na prvoj sljedećoj Skupštini.

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Članak 21.

Skupštinu Udruge čini 15 predstavnika članova, izabranih na Zborovima članova kojeg čine aktivni članovi, a saziva ga Upravni odbor.

Listu kandidata za Skupštinu Zboru članova predlaže Upravni odbor a članovi Zbora je mogu proširiti. Za predstavnike u Skupštini izabrani su kandidati s liste koji su dobili najveći broj glasova.

Predsjednik Udruge, na sjednice Skupštine može pozvati predstavnike tijela državne i lokalne uprave, fondova, zaklada, ustanova i službi, stručnjake i druge djelatnike od interesa za Udrugu, bez prava odlučivanja.

Članak 22.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna Skupština održava se svake godine, izborna svake četvrte godine, a izvanredna po potrebi.

Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red, dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 aktivnih članova Udruge ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanjem Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata ovlaštenoj osobi za zastupanje Udruge, Skupštinu saziva 1/3 aktivnih članova Udruge.

Članak 23.

Skupštinu otvara Predsjednik Udruge. Daljnji rad Skupštine utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 24.

            Skupština se može održati ako je nazočna nadpolovična večina predstavnika članova Skupštine.

Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 25.

Zadaci Skupštine:

– bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog i Nadzornog odbora,

– utvrđuje politiku razvitka Udruge,

– donosi i mijenja Statut,

– potvrđuje financijski plan i završni račun,

– mijenja i donosi Strateški plan Udruge,

– mijenja i donosi Akcijski plan Udruge,

– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

– daje smjernice za rad Udruge,

– odlučuje o žalbama članova protiv odluka o isključenju,

– odlučuje o prestanku rada Udruge te

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga i

– obavlja druge poslove propisane Zakonom o udrugama i Statutom.

Članak 26.

Upravni odbor Udruge upravlja radom Udruge i obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik  Udruge.

Članak 27.

Upravni odbor broji najmanje pet članova od kojih je jedan predsjednik koji ostalu četvoricu nakon izbora predlaže Skupštini na usvajanje.

Članak 28.

Nakon izbora na Skupštini, članovi Upravnog odbora dužni su održati konstituirajuću sjednicu.

Članak 29.

Zadaci Upravnog odbora su:

– bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika Udruge,

– saziva Zborove članova i Skupštinu Udruge,

– daje prijedlog Skupštini za izbor zastupnika u tijela upravljanja,

– daje prijedlog Skupštini za imenovanje počasnog člana,

– donosi odluku o prihvaćanju prijedloga Strateškog i Akcijskog plana, te ih daje na verifikaciju Skupštini,

–  nadgleda izvršenje usvojenog Strateškog i Akcijskog plana te provedbu odluka Skupštine,

– donosi odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruge, te ih daje na verifikaciju Skupštini,

– donosi odluku o primanju imovine članova ili drugih donatora, čime ona postaje vlasništvo Udruge,

– potvrđuje pravilnike i druge akte važne za rad Udruge,

– upravlja imovinom Udruge,

– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

– donosi odluku o dodjeli priznanja i nagrada zaslužnim članovima, aktivistima i organizacijama,

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom, Zakonom o udrugama i drugim općim aktima Udruge.

Članak 30.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge, a u odsutnosti predsjednika, dopredsjednik udruge.

Sjednicom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Udruge.

Sjednica Upravnog odbora može se održati ako je prisutna natpolovična većina članova.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova nazočnih članova.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje.

Sjednici Upravnog odbora mogu prisustvovati zainteresirani članovi udruge, ali bez prava odlučivanja.

Članak 31.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.

Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Članak 32.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
Bira se na Izbornoj skupštini na prijedlog Upravnog odbora.
Predsjednik na Izbornoj Skupštini predlaže kandidata za potpredsjednika te kandidate za ostale članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora i zamjenika. Skupština može predloženu listu kandidata izmijeniti i odlučiti o konačnom izboru predloženih tijela. Glasovanje o svim predloženim tijelima, sukladno odluci Skupštine, može biti tajno ili javno.
Predsjednik Udruge  predsjedava redovnim i izvanrednim sjednicama Skupštine. U funkciji predsjednika Upravnog odbora predsjedava i sjednicama Upravnog odbora.

Članak 33.

Zadaci Predsjednika:

– zastupa Udrugu,

– potpisuje ugovore o financiranju s nadležnim lokalnim i državnim tijelima uprave, zakladama i fondovima,

– saziva sjednice Upravnog odbora,

– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Udruge,

– brine se o upoznavanju javnosti s radom udruge,

– brine se o provođenju odluka i zaključaka Upravnog odbora,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 34.

Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru.

Za svoj izuzetan i poseban doprinos u radu na izvršavanju poslova u udruzi Upravni odbor mu može dodijeliti posebno priznanje.

Članak 35.

Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge i rad tijela utvrđenih ovim Statutom.

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

Članak 36.

Nadzorni odbor ima 3 člana i jednog zamjenika.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 37.

Nakon izbora na Skupštini, članovi Nadzornog odbora dužni su održati konstituirajuću sjednicu, na kojoj će između sebe izabrati predsjednika.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora i rukovodi njihovim radom.

Članak 38.

Izvješće o izvršenom pregledu poslovanja Nadzorni odbor podnosi Upravnom odboru i Skupštini.

Članak 39.

Radi obavljanja stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih, te drugih poslova i zadataka, neophodnih za ostvarivanje misije i djelatnosti Udruge, kad se stvore materijalni preduvjeti osniva se stručna služba koju čine: izvršni direktor, koordinator programskih aktivnosti i voditelj projekata.

Udruga za potrebe prijave, provedbe i praćenja odobrenih programa, projekata i usluga može angažirati tehničko osoblje, honorarne djelatnike i volontere.

U stručnoj službi vodi se popis članova udruge sukladno Zakonu o udrugama.

Radom stručne službe rukovodi izvršni direktor Udruge.

VI. UDRUŽIVANJE 

Članak 40.

Udruga se može udruživati u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, sekcije, ogranke, klubove i sl.).

Ustrojstveni oblici nemaju svojstvo pravne osobe i njihov rad se uređuje Pravilnikom o radu ustrojstvenih oblika.

Odluku o udruživanju donosi  Skupština.

Odluku o ustrojstvenim oblicima predlaže Upravni odbor a verificira je Skupština.

Radi racionalnog i efikasnog djelovanja, Udruga može udružiti svoje tehničke, administrativne i računovodstvene poslove sa srodnim organizacijama.

VII. IMOVINA UDRUGE I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 41.

Imovinu Udruge čine:

– novčana sredstva,

– oprema,

– nekretnine,

– intelektualno vlasništvo,

– vrijednosni papiri te

– prava i obveze Udruge.

Članak 42.

Udruga osigurava potrebna financijska sredstva za rad stručne službe.

Za ostvarivanje svojih ciljeva, programa/projekata i zadataka, Udruga ostvaruje sredstva iz:

– članarine,

– dobrovoljnih priloga i darova pravnih i fizičkih osoba,

– vrijednosnih papira,

– obavljanjem dopuštene gospodarske djelatnosti sukladno pozitivnim propisima, čija će eventualna dobit koristiti za ostvarivanja ciljeva Udruge,

– sufinanciranja temeljem provedenog natječaja iz gradskog, županijskog i državnog proračuna, natječaja zaklada i korporacija te međunarodnih natječaja za projekte i programe,

– prihoda od organiziranja humanitarnim događanja i aktivnosti za prikupljanje sredstava sukladno pozitivnim propisima,

– donacijama i ostalim prihodima ostvarenih u skladu sa zakonom.

            Udruga se aktivnostima iz stavka dva ovoga članka bavi sukladno pozitivnim propisima, i ako njihovim obavljanjem ostvari dobitak, dobitak koristi za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i djelatnost utvrđeni člankom sedam ovoga Statuta.

Članak 43.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Udruga vodi poslovne knjige i dužna je sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VIII. OSTALE ODREDBE

Članak 44.

Za potrebe provođenja djelatnosti, utvrđivanja procedure uključivanja korisnika, roditelja, pratitelja, volontera i honorarnih radnika, prava i obveza kao i prava i dužnosti zaposlenih, te razumijevanja međusobnih odnosa, Upravni odbor donosi potrebne Pravilnike, odluke i smjernice.

Članak 45.

Skupština donosi Etički kodeks Udruge koji uređuje pravila ponašanja članova, roditelja (ili staratelja) korisnika, radnika, honorarnih djelatnika i volontera, te korisnika usluga

Zbog povrede odredbi Etičkoga kodeksa može se provesti postupak, te se zbog tih povreda izriču mjere koje donosi Upravni odbor, a verificira Skupština.

Članak 46.

Udruga može svojim članovima, državnim tijelima, jedinicama lokalne (područne) samouprave, trgovačkim društvima, organizacijama i pojedincima i drugima dodjeljivati nagrade i priznanja za zasluge, dostignuća i doprinos razvoju Udruge.

Vrste priznanja, kriterije i način dodjele priznanja utvrđuje Upravni odbor svojim aktom.

IX. PRESTANAK RADA UDRUGE I IMENOVANJE I OPOZIV LIKVIDATORA

Članak 47.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

Uz Odluku o prestanku rada Skupština će donijeti Odluku o imenovanju likvidatora koji provodi likvidacijski postupak sukladno članku 49 Zakona o udrugama.

Za likvidatora se imenuje predsjednik Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu za vrijeme provođenja likvidacijskog postupka.

Likvidator je dužan nadležnom uredu državne uprave podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge te provesti postupak likvidacije sukladno Zakonu o udrugama.

Skupština može na prijedlog Predsjedništva opozvati Likvidatora ako ne provodi postupak likvidacije u skladu sa odredbama Statuta i Zakona o udrugama.

U slučaju prestanka rada Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve sukladno odluci Skupštine.

X. PRIJELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 48.

Statut udruge, dopune i izmjene Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 49.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština, a između dvije sjednice Skupštine, Upravni odbor, o čemu upoznaje Skupštinu na prvoj sljedećoj sjednici.

Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor.

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja te će se zajedno s odgovarajućom dokumentacijom predati nadležnom tijelu državni uprave za registraciju Udruge.

U Vukovaru, 10. studenoga 2014. godine

Predsjednik Udruge

Đorđe Bošnjak

 

Odluka o izmjeni statuta
Odluka o izmjeni statuta
Statut Uosi "Vuka" - Vukovar
Statut Uosi “Vuka” – Vukovar

eu zajedno do fondova